דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תנאי מסגרת כלליים > זכויות

זכויות יסוד

סעיף 1 לחוק היסוד:

 • (1) כבוד האדם יהיה בלתי ניתן לפגיעה. מחובתן של כל רשויות המדינה לשמור ולהגן עליו.
 • (2) העם הגרמני מכיר בזכויות אדם הבלתי ניתנות לערעור או לשלילה כבסיס לכל קהילה של אנשים, של שלום וצדק בעולם.
 • (3) זכויות היסוד שלהלן יחייבו את הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת כדין החל במישרין.

סעיף 6 פסקה 2 לחוק היסוד:

 • "הטיפול בילדים וחינוכם הם זכותם הטבעית של ההורים וחובה המוטלת בראש ובראשונה עליהם. המדינה תפקח עליהם במילוי חובה זו".

סעיף 19 פסקה 4 לחוק היסוד:

 • "אם זכויותיו של אדם ייפגעו על ידי רשות ציבורית, אזי תעמוד לו הזכות לפנות לערכאות משפטיות. אם לא נקבעה סמכות שיפוט אחרת, הפנייה תיעשה לבתי המשפט הרגילים..."

גם ילדים ובני נוער הם בעלי זכויות יסוד!

הסברים והערות

זכויות היסוד מעוגנות בסעיפים 1 עד 19 של הפרק הראשון בחוק היסוד. בנוסף, בחוק היסוד נזכרות גם "זכויות אדם בלתי ניתנות לערעור או לשלילה כבסיס לכל קהילה של אנשים, של שלום וצדק בעולם" (סעיף 1 פסקה 2 בחוק היסוד). גם לילדים ובני נוער עומדות זכויות היסוד. ב-1968, בית המשפט הפדרלי לענייני חוקה הדגיש במפורש שילדים הם בעלי זכויות יסוד הזכאים להגנת המדינה.

להלן זכויות היסוד:

 • הגנה על כבוד האדם (סעיף 1)
 • חירויות אישיות והזכות לחיים ולשלמות הגוף (סעיף 2)
 • שוויון בפני החוק, שוויון הזכויות בין גברים לנשים והגנה בפני אפליה (סעיף 3)
 • חופש האמונה והמצפון והזכות להתנגד לשירות צבאי (סעיף 4)
 • חופש הביטוי, העיתונות, חופש האמנות והמדעים, חופש המחקר וההוראה (סעיף 5)
 • הגנה מיוחדת של המדינה למוסד הנישואין והמשפחה (סעיף 6)
 • פיקוח המדינה על כל מערכת החינוך, קביעת נהלים לשיעורי דת, הזכות להקמת בתי ספר פרטיים (סעיף 7)
 • חופש ההתאספות בתור זכות לקיום התאספויות שוחרות שלום ללא נשק, בלא מתן הודעה מוקדמת או רשות, אשר עשויה להיות מוגבלת "תחת כיפת השמיים" על פי חוק (סעיף 8)
 • חופש ההתאגדות, ובלבד שההתאגדות אינה מנוגדת לדין הפלילי, לסדר החוקתי או לרעיון ההבנה בין העמים. נגזר מכך באופן מרומז גם החופש להקמת קואליציה והזכות להכרזה על סכסוכי עבודה (סעיף 9)
 • שמירת סודיות של מכתבים, דואר וטלקומוניקציה (סעיף 10)
 • הזכות לנוע בחופשיות בכל שטחי גרמניה (סעיף 11)
 • חופש התעסוקה (סעיף 12)
 • הזכות להתנגד לשירות צבאי מסיבות מצפוניות או לאפשרויות שונות של שירות חובה במקרה של "מצב המצריך התגוננות" (סעיף 12א)
 • זכות האדם לשלמות דירתו והחריגים המותרים (סעיף 13)
 • הזכות לקניין ולירושה, החובה להשתמש בנכס לטובת הכלל והאפשרות להפקעת רכוש לטובת הכלל בתמורה לפיצוי (סעיפים 14 ו-15)
 • הגנה מפני אובדן אזרחות והסגרה (סעיף 16)
 • הזכות למקלט לנרדפים פוליטית בהתקיים תנאים מסוימים (סעיף 16א, פסקאות 2 עד 4)
 • הזכות לפנות לשלטון בעצומות (סעיף 17)
 • הגבלת זכויות יסוד ביחס לשירות צבאי ושירות חליפי ושירות במקרה של "מצב המצריך התגוננות" (סעיף 17א)
 • ביטול זכויות היסוד של אדם שניצל אותן לרעה במאבקו בסדר הדמוקרטי הבסיסי של החירות (סעיף 18)

הזכות לפנות לערכאות משפטיות קבועה בסעיף 19 פסקה 4: "אדם שנפגעו זכויותיו על ידי רשות שלטונית רשאי לפנות לערכאות המשפטיות. אם לא נקבעה סמכות שיפוט אחרת, הפנייה תיעשה לבתי המשפט הרגילים".

סעיף 19 פסקה 2 קובע: "בשום מקרה אסור לפגוע במהותה של זכות יסוד". גם במקום בו הגבלות מותרות, הדבר חייב להתבצע על פי דין, אולם גם חוקים אלו אינם יכולים להשפיע על מהותן של זכויות היסוד.

זכויות היסוד מחייבות את רשויות המדינה בתור חוק החל במישרין (סעיף 1 פסקה 3).

בכל הנוגע להתפתחות האיחוד האירופי, סעיף 23 בחוק היסוד קובע "רמת הגנה על זכויות היסוד הדומה במהותה לזו שמעניק חוק יסוד זה" בתור קריטריון חוקתי.

היבט בסיסי לשירותי הרווחה לילדים ונוער הוא שילדים הם בעלי זכויות יסוד.

היבט נוסף הוא גם האופן שבו סעיף 6 מגדיר את זכויות ההורים:

"(1) מוסד הנישואין והמשפחה יזכה להגנה מיוחדת מצד המדינה.

(2) הטיפול בילדים וחינוכם הם זכותם הטבעית של ההורים וחובה המוטלת בראש ובראשונה עליהם. המדינה תפקח עליהם במילוי חובה זו.

(3) ניתן להפריד ילדים ממשפחותיהם בניגוד לרצונם של ההורים או האפוטרופוסים רק על פי חוק ואם ההורים או האפוטרופוסים אינם ממלאים את תפקידם או שהילדים נמצאים בסכנה להזנחה חמורה באופן אחר.

(4) לכל אם תעמוד הזכות להגנה ולטיפול מהחברה.

(5) לילדים שנולדו מחוץ לנישואין יינתנו במסגרת חקיקה אותן הזדמנויות להתפתחות גופנית ונפשית ולמעמדם בחברה שניתנים למי שנולדו במסגרת הנישואין."

לקריאה נוספת
רשימת סימניות