דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > תפקידים אחרים

מעורבות בהליכים בפני בית המשפט לנוער

בני נוער (בני 14 עד 17) הם בעלי אחריות פלילית וחל עליהם הדין הפלילי לנוער; אותו הדין יחול גם על מבוגרים צעירים (בני 18 עד 20), במידה ורמתם ההתפתחותית או מעשיהם אופייניים לבני נוער.

תפקידיהם של שירותי הסיוע המשפטי/הרווחה לנוער בהליכים פליליים מוסדרים בספר החוקים הסוציאלי השמיני SGB VIII) ) ובחוק בתי המשפט לנוערJGG) ):

סעיף 52 ב- SGB VIII

  • מעורבות בהליך פלילי לפי סעיפים 38 ו-50 פסקה 2 ב- JGG.
  • מתן הדרכה וסיוע לבני הנוער/המבוגרים הצעירים במסגרת ההליך.
  • מתן שירותי סיוע לנוער העשויים להביא לביטול הצורך בהעמדה לדין פלילי או לסגירת התיק.

סעיפים 38 ו-50 ב- JGG

  • מסירת מידע רלוונטי בהליכים הנדונים בבית המשפט לנוער, במיוחד בעניינים הנוגעים לאישיותו של הנאשם הצעיר ולרקע הסוציאלי לחייו.
  • השתתפות ודיווח בהליך המשפטי הראשי.
  • פיקוח על העמידה בהוראות ובתנאים.

הסברים והערות

לפי סעיף 52 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII), לשכת רווחה לנוער תהיה מעורבת בהליכים לפי חוק בתי המשפט לנוער (Jugendgerichtsgesetz) המתנהלים נגד בני נוער (בני 14 עד 17) או מבוגרים צעירים (שהיו בני 18 עד 21 בעת ביצוע העבירה). שירות הסיוע המשפטי לנוער או שירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים נכנסים לתמונה כאשר המשטרה מודיעה ללשכת הסעד לנוער כי היא חושדת בנער או מבוגר צעיר בביצוע עבירה פלילית ופותחת בהליכים פליליים נגדו. שירותי הסיוע ידריכו את בני הנוער או המבוגרים הצעירים שעברו עבירה פלילית לאורך כל ההליך הפלילי לנוער.

בעוד שטווח תפקידיהם של שירות הסיוע המשפטי לנוער והסיוע לנוער בהליכים פליליים אינו שונה באופן מהותי מתפקידיהם של שירותי הרווחה לילדים ונוער (סעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני), יש להם זכויות וחובות נוספות על פי חוק בתי המשפט לנוער. ראשית, שירות הסיוע המשפטי לנוער ושירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים תומכים בנאשם הצעיר במתן סיוע לצרכיו החינוכיים על פי חקיקת שירותי הרווחה הנוער. שירותי הסיוע מוודאים, בין היתר, האם האפשרות של מתן תמיכה חינוכית לצעיר מטעם שירותי הרווחה עשויה להביא לביטול הצורך בהעמדה לדין או לסגירת התיק. המעורבות של שירותי הסיוע מבטיחה שהיבטים סוציו-פדגוגיים יילקחו בחשבון במסגרת ההליכים בבתי משפט לנוער. שנית, שירות הסיוע המשפטי לנוער ושירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים פועלים גם מטעם בית המשפט לנוער ומסייעים "לרשויות המעורבות בחקר אישיותו, התפתחותו וסביבתו המשפחתית, חברתית וכלכלית של הצעיר" (סעיף 38 ב' 2 בחוק בתי המשפט לנוער). שירותי הסיוע משתתפים בהליך המשפטי הראשי המתנהל נגד הנאשם הצעיר ומדווחים לבית המשפט על אישיותו ונסיבות חייו. אם ההליך מסתיים בהרשעה, שירותי הסיוע מפקחים על כך שהצעיר שהורשע ממלא אחר ההוראות והתנאים (סעיף 38 ה' 1 בחוק בתי המשפט לנוער, "סמכות הפיקוח"). שירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים אחראי לוודא שעומדת בפני הצעיר שהורשע תשתית הולמת של שירותים אמבולטוריים במקום (למשל, הוראות לגבי הדרכתו, ליווי סוציו-פדגוגי בעבודה, קורסים למיומנויות חברתיות). שירותי הסיוע מאפשרים באופן חלקי גם תמיכה לילדים הנמצאים בגיל האחריות הפלילית (מתחת לגיל 14) ולהוריהם.

התחולה הכפולה של שתי מערכות חקיקה – ספר החוקים הסוציאלי השמיני וחוק בתי המשפט לנוער  – יוצרת לעיתים "מתח" מסוים עקב ההיגיון השונה העומד בבסיסם של כל אחד מהתחומים המשפטיים. המשפט הפלילי לנוער מתמקד בעבירות פליליות שבוצעו (לכאורה), בעוד שמטרתו של ההליך המשפטי היא חשיפת "האמת" לגבי האירוע ומניעת עבירות פליליות נוספות ("מניעת עבריינות חוזרת"). מנגד, דיני הרווחה לילדים ונוער מתמקדים בצרכים החינוכיים, בקידום ובתמיכה  לצעירים בהתאם לצרכיהם האישיים. "אי-התאמה" זו בין העבודה הסוציאלית למערכת המשפט (הפלילית) באה לידי ביטוי גם במונחים השונים הנמצאים בשימוש בעבודה הסוציו-פדגוגית בתחום. בעוד שלמונח השמרני "שירות סיוע משפטי לנוער" יש סממנים שיפוטיים ברורים, המונח "שירותי סיוע לנוער בהליכים פליליים" מעיד על זיקה למערך שירותי הרווחה לילדים ונוער. הן שירות הסיוע המשפטי לנוער והן שירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים אינם כפופים להנחיות של בית המשפט. כמו כן, הם אינם חייבים בדיווח במסגרת החקירה של עבירות פליליות כלשהן.

בפועל, הדרך בה מאורגנים השירותים הללו שונה מאוד ממקום למקום. רוב לשכות הרווחה לנוער ממלאות את תפקידיהן בעצמן; רק לעתים נדירות הן מאצילות סמכויות, באופן מלא או חלקי, על גופים עצמאיים. מנגד, שירות הסיוע המשפטי לנוער ושירות הסיוע לנוער בהליכים פליליים פועלים בתור יחידה ארגונית עצמאית בתוך לשכות הרווחה לנוער, או כחלק מהשירות הסוציאלי הכללי. בהתאם לגודל וזמינות הצוות של הרשות המקומית ולשכת הרווחה לנוער שבתחומה, העבודה עשויה להתבצע על ידי צוותים גדולים או במסגרת "מחלקה של איש אחד".

לקריאה נוספת
  • Cornel, Heinz/Trenczek, Thomas (2019): Strafrecht und Soziale Arbeit – Lehrbuch. Baden-Baden.
  • Goldberg, Brigitta/Trenczek, Thomas (2016): Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz: Mitwirkung der Jugendhilfe im strafrechtlichen Verfahren. Stuttgart.
רשימת סימניות