דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מוסדות

הגופים המקומיים של הרווחה לילדים ולנוער במגזר הציבורי

הגופים של שירותי הרווחה לילדים ונוער במגזר הציבורי מוסדרים על פי דיני המדינות הפדרליות (סעיף 69 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני). על פי רוב, הגופים המקומיים הנושאים באחריות הם הערים והמועצות המקומיות (במקרים חריגים גם ערים שהן חלק ממועצות מקומיות).

לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני, מוטל על העיריות בתור גוף מקומי במגזר הציבורי להקים לשכות רווחה לנוער לביצוע תפקידיהן (סעיף 69 פסקה 3 בחוק).

את המבנה הארגוני הקונקרטי של לשכות הרווחה לנוער בתחומן.

הגופי הציבוריים נושאים באחריות כוללת להבטיח כי:

  • עומדים לרשותן של לשכות הרווחה לנוער משאבים הולמים;
  • לתושבים ישנה גישה לשירותים הנחוצים והמתאימים, בעת הצורך ובמידה מספקת;
  • השירותים הניתנים על ידי שירותי הרווחה מוצעים בהיקף נרחב;
  • קיימים סטנדרטים להבטחת איכות השירות בכל התחומים של שירותי הרווחה לילדים ולנוער.

הסברים והערות

בהיותן גופים ציבוריים מקומיים לרווחת הילדים והנוער, הערים והמועצות המקומיות אחראיות למתן שירותים ומילוי התפקידים האחרים לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני. הדבר נוגע בעיקר למתן הטבות סוציאליות (זכויות חוקיות סובייקטיביות וחובת הגוף הציבורי לאפשר מתן שירותים), ולמילוי התפקידים האחרים לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני.

החובה למתן שירות נובעת מספר החוקים הסוציאלי השמיני והיא נמצאת ללא יוצא מן הכלל באחריות הגופים הציבוריים של שירותי הרווחה לילדים ונוער (סעיף 3 פסקה 2 לחוק). על הגופים מוטלת חובה לאפשר את מתן השירותים על פי חוק. עם זאת, חלק ניכר משירותי הרווחה ניתנים על ידי גופים עצמאיים, בעוד שחלקם ניתן על ידי גופים מהמגזר הציבורי. התפקידים האחרים של שירותי הרווחה לילדים ונוער נמצאים בסמכותם של הגופים הציבוריים (סעיף 3 פסקה 3 בחוק). גופים שאינם ציבוריים עשויים להיות מעורבים רק במילוי התפקידים שנזכרים במפורש בסעיף 76 בחוק (למשל, לקיחה למשמורת, מעורבות בהליכים בבית המשפט).

לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני, הרשויות המקומיות ממלאות את תפקידיהן במסגרת חובתן החוקית כגוף של השלטון המקומי, דהיינו, כגוף ציבורי הן מחויבות על פי חוק למלא את התפקידים הללו וליצור את התשתית הארגונית לשם כך.

המבנה הפדרלי של שירותי הרווחה ילדים ונוער, המדגיש את אחריות השלטון המקומי ופיתוח התשתית למתן השירותים, מאפשר לעיירות ולמועצות המקומיות לתכנן, לנווט ולקיים את אחריותן להקמת תשתיות, תוכניות ושירותים חברתיים בהתאם לתנאים הקיימים במקום ולצרכיהם של הצעירים ובני משפחותיהם.

עם זאת, הדגש על האחריות ברמת השלטון המקומי גורם להבדלים אזוריים שטומנים בחובם לעתים קרובות שוני משמעותי באיכות ובמיקוד השירותים הנזכרים בחוק. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של תנאים פוליטיים ואזוריים שונים, כמו יחסי כוח פוליטיים, תנאי מסגרת כלכליים, פערים תרבותיים והתפתחויות מקצועיות. גורמים אלו משפיעים לא רק על האופן בו לשכות הרווחה ממלאות את תפקידיהן, אלא גם על אופי עבודתן מול הגופים העצמאיים בפיתוח תשתית סוציאלית לצעירים ובני משפחותיהם (הן במסגרת העבודה הפרטנית והן במסגרת תכנון שירותי נוער).

לקריאה נוספת
  • Bettmer, Franz (2010): Die öffentlichen Träger der Sozialen Arbeit. In: Thole, Werner (ed.): Grundriss Soziale Arbeit. Wiesbaden, p. 795–812.
רשימת סימניות