דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מימון

משולש היחסים בין הזכויות החוקיות האינדיבידואליות על פי הדינים הסוציאליים

הסברים והערות

בגרמניה, ליחסים בין הזכאי לקבלת השירות (הורים, ילדים, בני נוער, מבוגרים צעירים וכן הלאה), ספקי השירותים (הגופים העצמאיים) ומעניקי השירות (הגופים הציבוריים לרווחת הנוער/לשכות הסעד לנוער) משמעות משפטית ומעשית כאחד. היחסים הללו מכונים בשם "משולש היחסים על פי הדינים הסוציאליים", מכיוון שהם מבוססים על שלוש מערכות של יחסים משפטיים:

  1. כאשר לזכאים עומדת הזכות החוקית לקבלת שירותים לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) (מעונות יום לילדים, שירותי תמיכה חינוכית, קבלת ייעוץ), זכות זו קיימת, בדרך כלל, כלפי הגופים הציבוריים של רווחת הילדים והנוער (לשכת הרווחה לנוער). גם בהקשר של מתן שירותים אמבולטוריים או במסגרות, המשמעות היא מלכתחילה שלשכת הרווחה לנוער תישא במלוא העלויות; עם זאת, היא יכולה בהמשך לתבוע מהזכאים החזר חלק מהעלויות כהשתתפות עצמית (סעיף 91 ואילך בחוק).
  2. מימוש הזכות החוקית האמורה בפועל מתבצעת במסגרות ובשירותי הרווחה, בעיקר תחת חסותם של גופי הרווחה העצמאיים, שהם צד להסכמי שירותים עם גופי הרווחה במגזר הציבורי (סעיפים 36א, 77, 78א ואילך בחוק). הסכמים אלו מסדירים את התוכן, היקף ואיכות השירות, את עלויות השירות ועוסקים גם בהיבטים של פיתוח איכות השירות. ברמת המדינה הפדרלית, שירותים הניתנים באופן חלקי במסגרות מוסדרים, על פי רוב, בהסכמי מסגרת (סעיף 78ו בחוק). לנותני השירותים עומדת הזכות על פי חוק לחתום על הסכמים מעין אלה ולדרוש החזר הוצאות בהתאם (סעיף 78ב פסקה 1 בחוק).
  3. הזכאי לשירות יממש באופן ישיר את זכותו לקבלת השירות הקונקרטי במסגרת זכותו להביע את רצונו ולבחור לפי סעיף 5 בחוק, והוא מתקשר בהסכם פרטי עם ספק השירות או המוסד המופעל על ידי גוף הרווחה העצמאי הרלוונטי.

כך נסגר המעגל של משולש היחסים האמור לפי הדינים הסוציאליים. נקודות המפתח לסיכום:

  • הזכאים לשירות בוחרים את ספק השירות בהתאם לזכותם לבחירה חופשית.
  • כתוצאה מזכותו החוקית של הזכאי (כלפי לשכת הסעד לנוער), מוטל על לשכת הסעד לשאת בהוצאות.
  • תוכן השירותים ועלויותיהם, וכן פיתוח איכות השירותים מוסדרים בהסכמים בין ספק השירות לבין הגוף הציבורי. במקרה של מימוש השירותים (על פי זכאות), יקבל ספק השירותים החזר הוצאות.
  • ניתן לגבות עלויות מהזכאי לשירות רק בכפוף ליכולתו הכלכלית. לא ניתן לתבוע השתתפות עצמית בגין שירותי תמיכה אמבולטוריים.

עם זאת, לפי סעיף 74א בחוק, להסדרים הכלליים הללו אין תחולה אחידה בכל גרמניה ביחס למימון שירותי מעונות היום לילדים. לכל מדינה פדרלית עומדת הזכות לקבוע הסדרים משלה.

לקריאה נוספת
  • Meysen, Thomas et al. (2014): Recht der Finanzierung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Baden-Baden.
רשימת סימניות