דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > קווים מנחים ועקרונות פרוצדורליים

סובסידיאריות (שיוריות) ואחריות כוללת

סובסידיאריות:

  • מה שהפרט, המשפחה, קבוצות וארגונים יכולים לבצע באופן עצמאי, לא יועבר לטיפולה של ערכאה גבוהה יותר או של המדינה.
  • עקרון זה כולל את חובתה של המדינה לתמוך כלכלית, במידת הצורך, ביחידות הקטנות יותר כדי שתוכלנה לפעול.
  • בהקשר של שירותי הרווחה לילדים ונוער, הסובסידיאריות מתייחסת למתן עדיפות מותנית לגופים הציבוריים בכל הנוגע למתן השירותים (סעיף 4 פסקה 2 בספר החוקים הסוציאלי השמיני).

אחריות כוללת של רווחת הילדים והנוער במגזר הציבורי:

  • לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני, הגופים הציבוריים לרווחת הנוער "יישאו באחריות כוללת" למילוי תפקידיהם של שירותי הרווחה לילדים ונוער, "לרבות האחריות לתכנון" (סעיף 79 פסקה 1 בחוק).
  • תוטל עליהם גם האחריות העקרונית להבטיח את איכות השירות, במיוחד בכל הנוגע לשמירה על זכויות הילדים במסגרות ולהגנה עליהם מפני אלימות (סעיף 79א בחוק).

הסברים והערות

עקרון מדינת הרווחה, המעוגן בסעיף 20 פסקה 1 לחוק היסוד ("הרפובליקה הפדרלית של גרמניה היא מדינת רווחה דמוקרטית") (ראו שקופית הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בתור מדינת רווחה), הוא הבסיס הערכי של המערך החברתי-פוליטי בגרמניה. כתנאי הכרחי להבטחת כבודו וחירויותיו של הפרט במדינת החוק, מטרת העיקרון הנ"ל היא להביא צדק חברתי לידי מימוש. לפיכך, מוטל על המדינה להעניק סיוע לפרט ולדאוג למניעת אי-שוויון חברתי בקרב קבוצות מוחלשות. כמו כן, כאחד מעקרונות היסוד של המדינה, עקרון מדינת הרווחה מהווה גם בסיס לפרשנות לחקיקה בהתאם לחוקת גרמניה.

כל הכוחות החברתיים שותפים למימוש סדר חברתי צודק, כאשר המטרה היא לספק תמיכה לרווחתם של אלו הזקוקים לעזרה.

אחד העקרונות העומדים בבסיס האינטראקציה הזו הוא עקרון הסובסידיאריות (שיוריות). במילים פשוטות, כל מה שהפרט, המשפחה, קבוצות וארגונים יכולים לבצע באופן עצמאי, לא יועבר לטיפולה של ערכאה גבוהה יותר או המדינה. העקרון הנ"ל בא להבטיח את ההכרה והשימוש בכישורים ובאחריות של כל פרט או קבוצה. בה בעת, העקרון מגדיר את חובתה של המדינה לתמוך כלכלית, במידת הצורך, ביחידות הקטנות והפרטיות הללו כדי שתוכלנה לפעול. מתוקף ההכרה ביוזמות חברתיות, הנגזרת מעקרון הסובסידיאריות, ניתנת לאזרח הזקוק לעזרה גם הזכות לבחור – זכות ששורשיה בזכויות החוקתיות: הוקרת כבוד האדם, החירות האישית והחופש להתפתחות על פי אישיותו ומצפונו.

Zwei Hände fügen zwei Puzzleteile zusammen / Two hands putting two pieces of a puzzle together

סעיף 4 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) דורש שיתוף פעולה הדדי בין הגופים הציבוריים והעצמאיים של רווחת הילדים והנוער. סעיף 4 פסקה 2 בחוק מתייחס לעקרון הסובסידיאריות וקובע כי שירותי ילדים ונוער במגזר הציבורי חייבים להימנע מפעולה "בכל מקום בו קיימים מוסדות, שירותים ואירועים מתאימים המופעלים או יכולים להיות מוקמים תוך זמן קצר על ידי גופים עצמאיים מוכרים". עם זאת, מאחר שהגופים הציבוריים מחויבים על פי חוק להבטיח את מתן השירותים, הם יכולים, ובמידת הצורך, חייבים לנקוט באמצעים משלימים על מנת להבטיח מענה לצרכים הקיימים.

הגופים במגזר הציבורי רשאים להתלות את התמיכה "במוסדות, בשירותים ובאירועים" של הגופים העצמאיים בכך שהשירותים יוצעו "בהתאם לדרישות התכנון של רווחת נוער ובהתאם לעקרונות הנזכרים בסעיף 9" (סעיף 80 פסקה 2 בחוק).

הגופים הציבוריים נושאים גם באחריות כוללת למילוי כל תפקידי הרווחה המוגדרים בספר החוקים הסוציאלי השמיני, לרבות באחריות לתכנון השירותים (סעיף 79 בספקה 1 בחוק). לפיכך, הדרישה לקבלת סיוע ותמיכה מופנית בדרך כלל לגופים הציבוריים של רווחת הילדים והנוער.

יתרה מכך, בהקשר של מילוי כל תפקידה של רווחת הילדים והנוער, סעיף 79א בחוק מחייב את הגופים הציבוריים להמשיך ולפתח, ליישם ולבחון באופן קבוע "עקרונות וקני מידה להערכת איכות השירות ולנקיטה באמצעים הולמים להבטחת האיכות". המאפיינים להבטחת האיכות כאמור כוללים, בין היתר, במפורש (סעיף 79א בחוק):

  • שמירה על זכויות הילדים במסגרות.
  • הגנה על ילדים מפני אלימות.
  • מילוי התפקידים תוך דאגה להכלה ושילוב הצרכים הספציפיים של צעירים עם מוגבלויות.

לקריאה נוספת
  • neue caritas spezial: Subsidiaritätsprinzip; issue 1, March 2017.
  • Münder, Johannes/Kreft, Dieter (1990): Subsidiarität heute. Münster.
רשימת סימניות