דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > קווים מנחים ועקרונות פרוצדורליים

שמירה על אמון

השמירה על אמון בהגנה על מידע הוא אחד התנאים הבסיסיים של יחסי הסיוע. האמון מוגן בחוק היסוד ("הזכות לאוטונומיה אישית על מידע").

מאז 2018 חלה תקנת הגנת המידע האירופית (GDPR)

הוראות ספציפיות החלות על שירותי ילדים ונוער לפי הדין הגרמני:

איסוף מידע (סעיף 62 בספר החוקים הסוציאלי השמיני)

  • רק מידע הכרחי
  • רק מנושא הנתונים
  • ללא הסכמת נושא הנתונים רק במקרים החריגים המנויים להלן (סעיף 62 פסקה 3 בספר החוקים הסוציאלי השמיני)

העברת מידע (סעיפים 64, 65 בספר החוקים הסוציאלי השמיני)

  • במקום בו היא נחוצה למילוי המשימה וכל עוד ההעברה אינה מסכנת את הצלחת הסיוע
  • הגנה מיוחדת למידע הנתון לחיסיון מיוחד: רק בהסכמה או באישור מיוחד לפי סעיף 65 פסקה 2 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

הסברים והערות

שמירת סודיות ושמירה על אמון הן שתיים מהדרישות הבסיסיות ביותר של המקצועות הטיפוליים. מערכת יחסים מלאת אמון ומועילה בין המבקשים עזרה לאלו המגישים עזרה יכולה להתפתח רק במקום בו ישנו "מרחב תומך" שככלל, כל המידע נותר בו חסוי.

לשמירה על האמון ישנם יסודות גם במשפט החוקתי. כחלק מזכויות האישיות הכלליות המובטחות מתוקף החוקה, כל ההסדרים בדבר הגנת המידע מסתמכים באופן עקרוני על זכותו של הפרט להחליט בעצמו האם, מתי ואיזה מידע הנוגע לו ייחשף לאחרים ("הזכות לאוטונומיה אישית במידע"). על רקע זה, "דרך המלך" תהיה לקבל את הסכמתו של נושא הנתונים. במידה ולא ניתנה הסכמה, מותר לטפל במידע (איסוף, שמירה, שימוש והעברת מידע) רק בהתאם להוראות החוק להגנת המידע.

מאז 2018, ההוראות בדבר הגנת הפרטיות הושפעו במידה רבה גם על ידי תקנת הגנת המידע האירופית (GDPR), שחלה בגרמניה כחוק ישיר. התקנה הנ"ל מכילה בעיקר עקרונות מפתח מבניים (סעיף 5 בתקנה – עקרונות הנוגעים לעיבוד נתונים אישיים), שיש לקיימם במסגרת דיני הגנת המידע. אלה כוללים, בין היתר, את הדרישה לשקיפות (דהיינו, עיבוד כל הנתונים יתבצע כך שיהיה מובן לנושא הנתונים), והגבלת עיבוד המידע להיקף הנדרש שלשמו הוא נאסף. התקנה קובעת תנאים ברורים שיש לעמוד בהם בעת קבלת הסכמה על פי חוק: נושא הנתונים יביע את הסכמתו באופן חופשי, למטרה מסוימת, בצורה מושכלת, וייתן את ההסכמה, באופן שלא משתמע לשתי פנים, בהודעה כתובה או בצורה ברורה אחרת המאשרת את הסכמתו לעיבוד הנתונים האישיים.

זאת ועוד, התקנה מכילה גם סעיפים המאפשרים למדינות החברות באיחוד האירופי לחוקק תקנות משלהן, בין היתר גם לשם ביצוע תפקידים במגזר הציבורי. בכל הנוגע לתפקידיהם של שירותי הרווחה לילדים ונוער לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII), התקנות הלאומיות הרלוונטיות נמצאות בסעיפים 61 ואילך, בשילוב עם ההסדרים הכלליים להגנה על נתונים סוציאליים הנזכרים בספר החוקים הסוציאלי העשירי (SGB X). להלן ההרשאות העיקריות:

Illustration zum Thema Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) / Illustration on the topic of the General Data Protection Regulation (GDPR)
  • איסוף נתונים (סעיף 62 בספר החוקים הסוציאלי השמיני): מותר לאסוף נתונים סוציאליים רק במידה ונדרש ידע לגבי נתונים מעין אלה כדי למלא את המשימה הרלוונטית (סעיף 1 בחוק). מותר לאסוף נתונים רק מנושאי הנתונים עצמם (סעיף 2 בחוק), כלומר, גם במקרה זה יש לתת עדיפות למתן ההסכמה. מותר לקבל נתונים סוציאליים על נושא המידע מגורמים אחרים ללא הסכמת נושא הנתונים רק בהתקיים אחת מהסיבות החריגות המנויות בפסקה 3, כמו בהקשר של מילוי חובתה של המדינה להגנה בהתאם לסעיף 8א בחוק.
  • העברת נתונים (סעיפים 64, 65 בספר החוקים הסוציאלי השמיני): ככלל, מותר להעביר נתונים חברתיים ולהשתמש בהם רק למטרה שלשמה הם נאספו (סעיף 64 פסקה 1 בחוק). מותר להעביר נתונים למטרה אחרת, בתנאי שהדבר יידרש למילוי משימה מסוימת על ידי גוף הרווחה עצמו או גוף רווחה אחר, וכאשר העברת הנתונים אינה מסכנת את הצלחת התמיכה (סעיף 64 פסקה 2 בחוק). העברת נתונים למטרה אחרת תצריך, בדרך כלל, את הסכמתו של נושא הנתונים או לפחות חייבת להתבצע בשקיפות. נתונים סוציאליים שהועברו לעובד בלשכת הרווחה לנוער תוך שמירה על חסיונם, יהיו נתונים להגנה מיוחדת (סעיף 65 בחוק). העברתם תהיה מותרת רק בהסכמת נושא הנתונים או תתבצע בהתקיים תנאים מגבילים במיוחד; למשל, העברת נתונים לבית המשפט לענייני משפחה תותר אם ללא העברתם, בית המשפט לא יוכל לפסוק על מתן שירותים הכרחיים להגנה בפני סיכון לשלום הילד.

לקריאה נוספת
  • Hoffmann, Birgit (2019). Vorbemerkung zum 4. Kap., § 62, §§ 64, 65. In: Münder, Johannes/Meysen, Thomas/Trenczek, Thomas (eds.). Frankfurter Kommentar SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe. 8th edition, Baden-Baden.
  • Münder, Johannes/Trenczek, Thomas (2020): Kinder- und Jugendhilferecht – Eine sozialwissenschaftliche Darstellung. Ch. 14, 9th edition, Baden-Baden.
רשימת סימניות