דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תנאי מסגרת כלליים > המדינה

תפקיד השלטון המקומי

השלטון המקומי כזרוע של שלטון החוק והרשות המבצעת בעניינים ממלכתיים
   

תפקידי השלטון המקומי מתוקף סמכותו

תפקידים שהוטלו על השלטון המקומי

1. אחריות וולונטרית

2. תפקידי חובה של השלטון המקומי

3. תפקידי חובה בכפוף להוראה

4. תפקידי חובה ממלכתיים

מתקנים לשעות פנאי; תחבורה ציבורית; מגרשי משחקים; תקציבים לעבודה עם ילדים ונוער

איסוף אשפה; אספקת מים וחשמל; הקמת גני ילדים ובתי ספר, שירותי רווחה לילדים ונוער

מכבי אש, שירותי הצלה והגנה בפני אסונות; תשלומי הבטחת הכנסה וקצבת דיור

קיום בחירות לבונדסטאג ולרשויות המקומיות ועריכת מפקדי אוכלוסין; רישום המתגייסים לשירות חובה צבאי

 

השלטון המקומי כזרוע של שלטון החוק בניהול המקומי הדמוקרטי

הסברים והערות

ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ישנן ערים ומועצות מקומיות (המכונות ביחד "רשויות מקומיות") בגדלים שונים: החל בעיריות קטנות הכוללות כמה אלפי תושבים, שבדרך כלל מאוגדות במחוזות, וכלה ברשויות מקומיות גדולות מאוד עם כמה מיליוני תושבים (כמו קלן או מינכן). תחומי האחריות של הממשלה הפדרלית, המדינות והעיריות מוסדרים בחוק היסוד. בסעיף 28, פסקה 2 מוקנית לעיריות הזכות, "[...] להסדיר את כל העניינים המקומיים שבאחריותן במסגרת הגבולות הקבועים בחוק". זכות יסוד זו מכונה ערובה לשלטון עצמי ומהווה בסיס לשלטון העצמי המקומי. הזכות לשלטון עצמי מקומי היא חלק בלתי נפרד ממגילת האיחוד האירופי לשלטון עצמי מקומי של מועצת אירופה, שנכנסה לתוקף ב-1 בספטמבר 1988, הבאה לידי ביטוי באופן קונקרטי בחוקות של המדינות הפדרליות. הרשויות המקומיות פועלות על בסיס תקנות מוניציפליות (המכונות גם חוקות מוניציפליות).

במטרה להביא לידי מימוש את השלטון העצמי המקומי של העם, סעיף 28, פסקה 1 קובע כי: "בכל מדינה, מחוז ומועצה מקומית [...] ייבחר גוף מייצג שנבחר בבחירות כלליות, ישירות, חופשיות, שוות וחשאיות." הרשות המקומית דואגת לעניינים שבתחומי אחריותה. ביניהם משימות המושרשות או קשורות ישירות לרשות המקומית או שהרשות המקומית יכולה לטפל בהן באופן אוטונומי ועצמאי. ביצוע יעיל ומהימן של משימות בסיסיות הינו חיוני לחייהם של התושבים ברשויות המקומיות.

התפקידים של הרשויות המקומיות מתחלקים לתפקידים הנובעים מעצם סמכותן ולתפקידים שהוטלו עליהן.

תחומי האחריות של הרשויות המקומיות לכשעצמן כוללים עניינים מוניציפליים מרכזיים, המתחלקים  לאחריות וולונטרית (1) ואחריות חובה של השלטון המקומי (2). הרשויות המקומיות חופשיות להחליט על צורה ואופן ביצוע ההתחייבויות הוולונטריות, ובלבד שהן מתקיימות במסגרת הגבולות הקבועים בחוק. למדינה לא תהיה השפעה בעניין זה; אולם הצורך של הרשויות המקומיות במימון חיצוני הוא שבדרך כלל מכתיב את אופן מילוי התפקידים שבאחריותן. אחריות החובה של השלטון המקומי מעוגנת בחוקים פדרליים ובחוקי כל מדינה ומדינה. המועצות המקומיות רשאיות רק לבחור כיצד (ולא האם) הן ממלאות את התפקידים שבאחריותן. תחומי האחריות של שירותי הרווחה לילדים ונוער (ספר החוקים הסוציאלי השמיני) מהוות חלק מאחריות החובה של השלטון המקומי. מילוי התפקידים הללו מוטל על הרשויות המקומיות, אם כי אופן הביצוע נקבע על ידי המועצות המקומיות (ובאופן ספציפי על ידי הגופים המקומיים לשירותי רווחה לילדים ונוער).

תחומי האחריות המוטלים על הרשויות המקומיות כוללים תפקידים שהוטלו עליהן על ידי הממשלה הפדרלית והמדינות, והועברו אליהן במסגרת חוקים פדרליים או חוקי המדינות הפדרליות. התפקידים מתחלקים לאחת משתי קטגוריות: אחריות חובה מתוקף הוראה (3) ואחריות המוטלת בעניין ממלכתי (4). על פי רוב, למועצות המקומיות אין שיקול דעת בנדון. המדינה מחייבת את המועצות המקומיות ליטול על עצמן את האחריות ומפרטת כיצד יש למלא אותה. היא נותנת הוראות ובודקת את ביצוען במטרה לשמור על מילוי אחיד אחר ההוראות בכל רחבי המדינה.

סעיף 28, פסקה 2 מבטיח אוטונומיה כלכלית למועצות המקומיות כדי לאפשר להן למלא את המשימות שהוטלו עליהן. העיריות זקוקות להכנסה כדי לממש את אחריותן. מקורות הכנסתן של המועצות המקומיות הם מיסים עירוניים, אגרות, תשלומים ומענקים הניתנים על ידי הממשל הפדרלי והמדינות (ראו שקופית מימון ציבורי).

לקריאה נוספת
  • Andersen, Uwe/Woyke, Wichard (eds.) (2013): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden.
רשימת סימניות